Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2021-2022

 

Duur van de lesovereenkomst muziek of dans

De lesovereenkomst wordt aangegaan voor het cursusjaar 2020-2021 of een deel daarvan. Het nieuwe cursusjaar start op maandag 13 september en loopt uiterlijk tot vrijdag 23 juli 2022. Alle lestarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken in het cursusjaar. Afhankelijk van de wekelijkse lesdag kan het zijn dat het cursusjaar eerder is afgelopen dan 23 juli 2022.

De lesovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende cursusjaarjaar. Wanneer de leerling voor het seizoen 2022 – 2023 de overeenkomst wil opzeggen, dan dient hij/zij dit uiterlijk 1 augustus 2022 schriftelijk, per brief of per e-mail naar info@ritmiek.nl, kenbaar te maken.

 

Strippenkaarten individuele muzieklessen

Voor de muzieklessen op een instrument kan naast een lesovereenkomst worden gekozen voor een strippenkaart voor 5 of 10 lessen. Een strippenkaart die in het lopende cursusjaar is aangeschaft dient binnen dit cursusjaar te worden gebruikt. Na afloop van het cursusjaar vervalt het recht op lessen vanuit een reeds aangeschafte strippenkaart.

 

Aanmelding en plaatsing

U kunt uzelf of uw kind op ieder moment in het lesjaar aanmelden voor onze lessen. Als er geen wachtlijst is voor de betreffende les, dan kan op ieder moment worden gestart. Het verschuldigde lesgeld wordt berekend naar rato van het aantal resterende lesweken. Afhankelijk van het moment van instroom kan het maandbedrag iets afwijken van de tarieven zoals vermeld op onze website.

 

Betaling van het verschuldigde cursusgeld

Het cursusgeld dat is verschuldigd vanuit een lesovereenkomst kan worden voldaan in 1 termijn of in maximaal 10 gelijke maandelijkse termijnen via automatische incasso. Het maandbedrag wordt rond de 25e van iedere maand automatisch afgeschreven van uw rekening. Het cursusgeld is altijd verschuldigd bij vooruitbetaling.

In het geval van een strippenkaart of een tijdelijke cursus dient het volledige verschuldigde bedrag voldaan te zijn voor aanvang van de lessen. De directie van Stichting Ritmiek Cultuur, Sport en Onderwijs is bevoegd de leerling/cursist niet verder toe te laten tot de lessen of de lessen van de betrokken leerling/cursist te beëindigen indien de betaling van het lesgeld niet tijdig is geschied. Indien de betaling van het lesgeld niet/niet tijdig is ontvangen, komen eventuele invorderingskosten ten laste van degene die het lesgeld is verschuldigd.

 

Vakantierooster

Bekijk hier ons vakantie rooster!

 

Verhindering van de docent

Bij verhindering van de docent wordt in beginsel na twee aaneensluitende uitgevallen lessen de docent vervangen. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen door ziekte of afwezigheid van een docent is restitutie van het lesgeld mogelijk. Dit geldt ook als het totaal aantal lessen uitkomt op minder dan 34 (bij tweewekelijkse lessen minder dan 17). Ritmiek neemt aan het eind van het cursusjaar contact op met de desbetreffende leerlingen. Bij kortlopende cursussen wordt indien mogelijk in overleg met de leerlingen de einddatum van de cursus verschoven.

 

Verhindering van de leerling

Bij verhindering van de leerling worden de lessen niet ingehaald of gerestitueerd, tenzij er sprake is van langdurige verhindering door ziekte vanaf een ziekteduur van 1 maand of langer. Indien de leerling is verhinderd, dan dient dit tijdig te worden doorgegeven aan de administratie door een mail te sturen aan info@ritmiek.nl.

Deze regels gelden ook voor een reeds geplande les van een strippenkaart.

 

Tussentijdse beëindiging van de lesovereenkomst

Voor de lesovereenkomsten muziek en dans geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt altijd per de 1e van de maand. De termijn van 1 maand gaat in op de 1e van de maand volgend op het moment waarop de lessen zijn opgezegd.

 

Privacy

Ritmiek Dans en Muziek werkt volgens de richtlijnen van de wet op de privacy (AVG). Naam- en contactgegevens van leerlingen worden niet doorgegeven aan derden. Onze privacy richtlijnen vindt u hier.

Foto en film

U kunt op het inschrijfformulier uw toestemming geven om foto’s en films die door de organisatie gemaakt worden, te gebruiken voor publicatie op bijvoorbeeld social media of op onze website. U kunt hierover ook een mail sturen aan info@ritmiek.nl o.v.v. AVG

 

Klachten

Wij hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Indien u ergens niet tevreden over bent, dan vragen wij u dit meteen aan ons te melden door een e-mail te sturen naar klacht@ritmiek.nl.

In alle gevallen waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie van Stichting Ritmiek Cultuur, sport en onderwijs.

 

Download hier de PDF