Algemene voorwaarden

Duur van de lesovereenkomst muziek of dans
De lesovereenkomst wordt aangegaan voor het cursusjaar 2019-2020 of een deel daarvan. Het nieuwe cursusjaar start op maandag 2 september 2019 en loopt uiterlijk tot vrijdag 10 juli 2020. Alle lestarieven zijn gebaseerd op 36 lesweken in het cursusjaar. Afhankelijk van de wekelijkse lesdag kan het zijn dat het cursusjaar eerder is afgelopen dan 5 juli 2020.
De lesovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende cursusjaarjaar. Wanneer de leerling voor het seizoen 2020-2021 de overeenkomst wil opzeggen, dan dient hij/zij dit uiterlijk 1 augustus 2020 schriftelijk, per brief of per e-mail naar info@ritmiek.nl, kenbaar te maken.

 

Strippenkaarten individuele muzieklessen
Voor de muzieklessen op een instrument kan naast een lesovereenkomst worden gekozen voor een strippenkaart voor 5 of 10 lessen. Een strippenkaart is maximaal 6 maanden geldig en dient binnen het lopende cursusjaar te worden gebruikt. Na afloop van het cursusjaar vervalt het recht op lessen vanuit een reeds aangeschafte strippenkaart.

 

Aanmelding en plaatsing
U kunt uzelf of uw kind op ieder moment in het lesjaar aanmelden voor onze lessen. Als er geen wachtlijst is voor de betreffende les, dan kan op ieder moment worden gestart. Het verschuldigde lesgeld wordt berekend naar rato van het aantal resterende lesweken. Afhankelijk van het moment van instroom kan het maandbedrag iets afwijken van de tarieven zoals vermeld op onze website.

 

Betaling van het verschuldigde cursusgeld
Het cursusgeld dat is verschuldigd vanuit een lesovereenkomst kan worden voldaan in 1 termijn zelf overmaken of in maximaal 10 gelijke maandelijkse termijnen via automatische incasso. Het maandbedrag wordt rond de 25e van iedere maand automatisch afgeschreven van uw rekening. Als u kiest voor betaling in maandelijkse termijnen, dan betaalt u € 0,50 per maand administratiekosten bovenop het cursusgeld. Het cursusgeld is altijd verschuldigd bij vooruitbetaling.
In het geval van een strippenkaart of een tijdelijke cursus dient het volledige verschuldigde bedrag voldaan te zijn voor aanvang van de lessen.

 

Vakantierooster
Het vakantierooster sluit zoveel mogelijk aan op het reguliere basisonderwijs in de regio zuid. In de onderstaande vakantieperioden zijn er geen lessen:

Herfstvakantie                     17 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie                       19 december 2019 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie               13 februari t/m 21 februari 2021
Paasweekend                        2 t/m 5 april 2021
Meivakantie                           1 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsweekend        13 t/m 16 mei 2021
2e Pinksterdag                     24 mei 2021
Zomervakantie                     24 juli t/m 5 september 2021

 

Lesuitval door ziekte of een andere reden
Indien de leerling, om wat voor reden dan ook, een les moet verzuimen, dan komt deze les te vervallen.

Als een les wegens verhindering van de docent geen doorgang kan vinden, dan wordt deze les gegeven door een vervanger of op een later moment ingehaald.

 

Tussentijdse beëindiging
Voor de lesovereenkomsten muziek en dans die voor het hele cursusjaar zijn afgesloten geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt altijd per de 1e van de maand. De termijn van 1 maand gaat in op de 1e van de maand volgend op het moment waarop de lessen zijn opgezegd.

Bij deelname aan een cursus van maximaal 25 lessen is bij annulering op of na de startdatum de volledige cursusprijs verschuldigd en direct opeisbaar. Er is in die situatie dus geen recht op terugbetaling van lesgeld.

 

Overmacht
In het geval Ritmiek Dans en Muziek door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, is Ritmiek Dans en Muziek gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Ritmiek Dans en Muziek gehouden is aan de Wederpartij enige schade te vergoeden.
Onder gevallen van overmacht zijn inbegrepen alle buitengewone omstandigheden die buiten de macht van de organisatie ligt waardoor Ritmiek Dans en Muziek tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.
Ook in het geval van een overmachtsituatie geldt bij opzegging onveranderd de reguliere opzegtermijn van 1 maand.
Indien door overmacht Ritmiek Dans en Muziek niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Ritmiek Dans en Muziek nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade.
Mocht de wederpartij de overmacht in twijfel trekken of niet accepteren, en Ritmiek Dans en Muziek daarmee aansprakelijk wordt gesteld, dan kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.

 

Klachten
Wij hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Indien u ergens niet tevreden over bent, dan vragen wij u dit meteen aan ons te melden door een e-mail te sturen naar klacht@ritmiek.nl.

Oosterbeekse Puzzeltocht

Meld je aan